REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://harley-parts.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

Dane kontaktowe Usługodawcy:
- telefon: +48 511 295 320,
- adres e-mail: harley.parts@yahoo.com.

§1. Definicje

 1. Serwis internetowy (Serwis) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://harley-parts.pl/.
 2. Usługodawca – Piotr Bartoszyn wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FIS Piotr Bartoszyn pod adresem ul. Leśna 17, 47-180 Ligota Czamborowa, NIP: 7471311074, REGON: 387881578, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronach Serwisu.
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana na zasadach określonych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
 7. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – dokument będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu, zawierający ogólne warunki umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego stanowiący integralną część Umowy sprzedaży.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają w szczególności na:
  • umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na stronach Serwisu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  • umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia Umowy sprzedaży,
  • umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia formularza kontaktu, w szczególności w celu otrzymania oferty,
  • umożliwieniu dostępu do katalogów części do motocykli udostępnionych przez zewnętrzne hurtownie oraz katalogów podmiotów znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Realizacja usługi dostępu do Serwisu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Serwisu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.

§4. Dostęp do katalogów. Tryb składania zamówienia

 1. Wszelkie informacje dotyczące części do motocykli znajdujące się na stronach Serwisu internetowego oraz przesłane Użytkownikowi przez Usługodawcę, w szczególności w odpowiedzi na zapytanie o ofertę, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny o ile Usługodawca nie zaznaczył wyraźnie inaczej.
 2. Usługodawca nie odpowiada za treść, aktualność oraz przydatność do celów Użytkownika katalogów, do których dostęp możliwy jest za pomocą odnośników dostępnych na stronie Serwisu.
 3. Użytkownik korzysta z katalogów, o których mowa w ust. 2 na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach ani też za szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu.
 4. Użytkownik może składać zamówienia na części do motocykli za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Serwisie.
 5. Użytkownik korzystając z formularza kontaktu posiada możliwość przesłania do Usługodawcy prośby o przedstawienie wyceny części niedostępnych w standardowej ofercie Usługodawcy.
 6. Użytkownik składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia lub poprzez akceptację wyceny dokonanej przez Usługodawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, potwierdza tym samym zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz ich akceptację.

§5. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika, chyba że szerszy zakres odpowiedzialności Usługodawcy wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres harley.parts@yahoo.com.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§7. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na stronach Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od momentu jego zaistnienia, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2021 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu harley-parts.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1. Definicje

 1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 2. Sprzedawca – Piotr Bartoszyn wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FIS Piotr Bartoszyn pod adresem ul. Leśna 17, 47-180 Ligota Czamborowa, NIP: 7471311074, REGON: 387881578, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 3. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę o charakterze konsumenckim lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Strony Sprzedawca i Nabywca.
 5. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Stronami.
 6. Towar Towar (rzecz ruchoma) stanowiący przedmiot Umowy.

§2. Postanowienia ogólne

 1. OWS stanowią ogólne warunki umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. OWS stanowią integralną część Umowy, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.
 3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Nabywcę z zapisami OWS oraz z akceptacją ich treści.
 4. Strony wyłączają̨ możliwość stosowania innych niż niniejsze OWS wzorców umowy, w szczególności Sprzedawca nie akceptuje wzorców umowy Nabywcy, na co Nabywca wyraża zgodę.

§3. Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez:
  • potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Nabywcę poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie https://harley-parts.pl/,
  • przyjęcie oferty Sprzedawcy przez Nabywcę bez zastrzeżeń.
 2. W celu złożenia zamówienia Nabywca wypełnia formularz zamówienia dostępny na stronie https://harley-parts.pl/ wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po otrzymaniu zamówienia zgodnie z pkt 2, Sprzedawca weryfikuje możliwość realizacji zamówienia, a następnie potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki Umowy, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 4. W przypadku ofert składanych przez Sprzedawcę do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia przez Nabywcę drogą elektroniczną Sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu oferty bez zastrzeżeń.
 5. W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień, do zawarcia Umowy uwzględniającej zmiany lub uzupełnienia wprowadzone przez Nabywcę niezbędne jest oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia z akceptacją zmian lub uzupełnień wprowadzonych przez Nabywcę. W przypadku braku oświadczenia Sprzedawcy Umowa nie zostaje zawarta.

§4. Czas realizacji zamówienia. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia po zaksięgowaniu pełnej płatności na rachunku bankowym lub niezwłocznie po zawarciu Umowy jeżeli Nabywca wybrał płatność za pobraniem.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji wynosi od trzech do osiemnastu dni roboczych jeżeli nic innego nie wynika z karty Towaru lub oferty Sprzedawcy.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Towarów nie jest aktualnie dostępna, Nabywca jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Towaru zamiennego).
 5. W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Towaru objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Nabywcą postanowiono inaczej.
 6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Towaru do Nabywcy przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Nabywcę metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są podczas składania zamówienia lub ustalane są indywidualnie z Nabywcą.
 7. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Nabywca powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Nabywcy).
 10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Nabywcy szkodę powstałą w czasie przewozu Towaru, roszczenia przysługujące z tego tytułu Nabywcy wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.

§5. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny stosowane przez Sprzedawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
 2. Nabywca reguluje płatność za zamówienie wraz z ewentualnymi kosztami dostawy z góry (przedpłata) lub za pobraniem.
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż paragonem lub fakturą VAT. Nabywca akceptuje otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu Sprzedawcy.
 4. Zapłata następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.
 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§6. Rękojmia za wady Towaru

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Nabywcy.
 4. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres harley.parts@yahoo.com lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu „Druk B”.
 5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Nabywca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Towar należy dostarczyć na adres: FIS Piotr Bartoszyn pod adresem ul. Leśna 17, 47-180 Ligota Czamborowa.
 9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Nabywcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

§7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Nabywcy będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Nabywcę lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Nabywca może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu „Druk A”, przesyłając je na adres pocztowy Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres harley.parts@yahoo.com.
 5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Nabywcy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Nabywcy wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Nabywca ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: FIS Piotr Bartoszyn pod adresem ul. Leśna 17, 47-180 Ligota Czamborowa.
 13. Nabywca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Nabywców nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Nabywcy, osobie trzeciej działającej w imieniu Nabywcy lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Nabywcy. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Nabywcy roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności określonych w OWS. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Nabywcę sposobu płatności.
 5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Nabywcy niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Nabywcy, osobie trzeciej wskazanej przez Nabywcę lub przewoźnikowi, na Nabywcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Nabywcy zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Nabywcę w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Nabywcę.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Dokonanie przez Nabywcę cesji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, a w przypadku konsumentów lub przedsiębiorców posiadających status konsumenta w Umowie, sąd właściwy wybrany przez takie podmioty.
 4. Zmiany w OWS publikowane będą na stronach internetowych Sprzedawcy na 14 dni przed terminem wejście w życie obowiązywania nowej wersji OWS. Zmiana OWS nie ma zastosowania do Umów zawartych z momencie obowiązywania poprzedniej wersji OWS.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych Nabywcy przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna na stronie Sprzedawcy pod adresem https://harley-parts.pl/.
 6. Nabywca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Opolu (https://opole.wiih.gov.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 7. Niezależnie od pkt 6 Nabywca może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 8. Nabywca będący konsumentem lub przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta w Umowie może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Druk A – wzór odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:
FIS Piotr Bartoszyn
ul. Leśna 17
47-180 Ligota Czamborowa
Adres e-mail: harley.parts@yahoo.com

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:

…………………………………

Data wypełnienia formularza:

…………………………………

Druk B - formularz zgłoszenia reklamacji

…………………, dnia ……………. r.
(miejscowość, data)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

1. Dane Nabywcy

Imię i nazwisko
Adres
E-mail
Telefon

2. Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar
(kod Towaru/ nr seryjny, nazwa)
Data zakupu
Opis wady
(w tym moment wystąpienia wady)

3. Żądanie Klienta (w związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

☐ nieodpłatna naprawa Towaru

☐ wymiana na nowy Towar

☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenie ceny Towaru*

*Pouczenie : Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.

…………………………………………….
(podpis Klienta)